top of page

Behandling av personligauppgifter

 

UniQ sätter stor vikt vid att skydda din integritet och säkerställa att du har kontroll över dina personuppgifter. Vi följer noggrant alla gällande dataskyddsregler och ser till att dina personuppgifter behandlas med största respekt för din integritet. Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt med högsta skyddsnivå.

 

Målet med denna policy är att tydligt och öppet informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem. Policyn inkluderar också beskrivningar av dina rättigheter gentemot oss samt hur du kan utöva dessa rättigheter.

 

Personuppgifter & uppgifter vi samlar in

Personuppgifter inkluderar information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ, exempelvis namn, personnummer, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress.

 

UniQ begränsar insamlingen av personuppgifter till endast de som är strikt nödvändiga och relevanta för det specifika syftet. Vilka personuppgifter vi samlar in varierar beroende på vår relation med dig och din interaktion med oss. Det beror på om du är kund eller anställd hos oss, om du använder vår webbplats eller våra tjänster, om du är en samarbetspartner eller om du av andra skäl har kontakt med oss.

 

 

Kategorier av registrerade

 

UniQ samlar in och behandlar personuppgifter som du tillhandahåller eller som vi samlar in. Vi behandlar personuppgifter för följande kategorier av registrerade:

 

 1. Kunder och patienter.

 2. Arbetssökande.

 3. De som väljer att kontakta oss eller besöka oss, exempelvis när du når ut till oss via e-post, telefon, vår webbplats eller sociala medier, eller när du besöker något av våra kontor. Det kan också inkludera när du anger ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer på vår webbplats, när du anmäler dig till kurser, utbildningar och aktiviteter, eller när du deltar i tävlingar.

 4. De som är intresserade av att bli våra kunder eller patienter.

 5. De som fungerar som företrädare eller kontaktpersoner för våra kunder, patienter eller potentiella kunder/patienter.

 6. Kontaktpersoner, uppdragsgivare och anställda på myndigheter och landsting där vi utför uppdrag.

 7. Kontaktpersoner hos våra leverantörer, andra affärspartners och samarbetspartners.

 

Hur vi hanterar och lagrar insamlad information

Rättslig grund

UniQ hanterar dina personuppgifter i full överensstämmelse med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar personuppgifter med stöd av olika rättsliga grunder, inklusive avtal, lagliga skyldigheter, berättigat intresse och samtycke. Om behandlingen bygger på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla det, och detta påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförts innan samtycket återkallades. I vissa situationer kan personuppgifter behöva bevaras av andra skäl, såsom bokföringsändamål, även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som baserades på samtycke upphör.

 

Avtal - Vi hanterar personuppgifter i enlighet med de avtal som du har ingått med oss, såsom kundavtal, uppdragsavtal eller leverantörsavtal.

 

Rättslig förpliktelse - Vi behandlar personuppgifter eftersom vi enligt lag är skyldiga att göra det. Till exempel måste vi dokumentera och föra journal enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Dessutom är vi skyldiga att hantera personuppgifter i enlighet med bokföringslagen, diskrimineringslagen och andra tillämpliga lagar.

 

Berättigat intresse – Vi behandlar personuppgifter utifrån en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för vårt intresse. Det kan vara t. ex för att kunna genomföra och administrera rekryteringar, för att kunna komma i kontakt med samarbetspartners och affärskontakter, för att kunna kommunicera med de som kontaktar oss, besvara förfrågningar, skicka information, för att administrera utbildningar, aktiviteter och tävlingar mm.

Samtycke – I vissa fall behandlar vi personuppgifter efter att vi fått samtycke från dig. Det kan vara t.ex. att du samtycker till att vara med på bild på UniQs Facebook-sida eller Instagram och ingen av de andra ovanstående rättsliga grunderna är tillämplig.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för en rad ändamål, inklusive:

 

 • Administrering av avtalsförhållanden.

 • Tillhandahållande av vård och omsorg.

 • Dokumentation av våra insatser.

 • Fakturering och administrativa ändamål.

 • Rekrytering av medarbetare.

 • Kundservice, inklusive svar på frågor, hantering av synpunkter och kontakt med dig vid önskemål.

 • Tillhandahållande av information och kommunikation.

 • Administration av kurser, utbildningar och aktiviteter.

 • Bekräftelse av din identitet och verifiering av dina person- och kontaktuppgifter.


Vilka kan vi komma att dela informationen med?

Vi samarbetar med olika aktörer som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag, så kallade personuppgiftsbiträden. Samtliga av dessa aktörer har undertecknat avtal med oss som säkerställer att de följer alla lagkrav och behandlar uppgifterna enligt våra instruktioner. Dessa avtal innefattar sekretessåtaganden som skyddar dina uppgifter. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part på något sätt som strider mot de angivna ändamålen och lagliga grunderna. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut om så krävs enligt tillämpliga lagar eller förordningar, eller om det begärs av en rättslig eller administrativ myndighet. Dessutom kan vi dela personuppgifter med myndigheter och andra samhällsinstanser om du har gett ditt godkännande eller om det ingår i ett avtal.

Lagringstider

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för ändamålet med deras behandling. Det innebär att vi sparar dem så länge det krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig enligt avtalet och enligt de lagstadgade lagringstiderna.

 

I vissa fall kan samma personuppgift lagras på olika platser för olika ändamål. Om en uppgift har tagits bort från ett system eftersom den inte längre är nödvändig där, kan den fortfarande finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.


Dina rättigheter

Enligt GDPR (Dataskyddsförordningen) har du följande rättigheter:

 

 1. Rätt till information: Du har rätt att få information om hur och när dina personuppgifter behandlas. Du kan begära att få en kopia av de personuppgifter som UniQ behandlar om dig.

 2. Rätt till rättelse: Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de korrigeras eller kompletteras.

 3. Rätt till radering: Under vissa omständigheter har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Detta gäller exempelvis om uppgifterna inte längre behövs för det syfte de samlades in för, men det kan finnas undantag om uppgifterna behövs av andra skäl, såsom avtalsförhållanden eller lagliga förpliktelser.

 4. Rätt till begränsning av behandling: Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, som när du ifrågasätter uppgifternas korrekthet och en utredning pågår.

 5. Rätt till dataportabilitet: Under vissa tekniska förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan organisation.

 6. Rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, särskilt om behandlingen bygger på en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen kan den fortsätta endast om det finns övervägande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.

 7. Rätt att inte bli föremål för direktmarknadsföring: Du kan alltid invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.

 8. Rätt att lämna klagomål: Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen eller motsvarande tillsynsmyndighet.

 

Dessa rättigheter ger dig kontroll över dina personuppgifter och skyddar din integritet enligt dataskyddslagstiftningen.

 

Vill du komma i kontakt med oss gällande vår behandling av dina personuppgifter?

 

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål angående hanteringen av personuppgifter. För att göra detta kan den registrerade vända sig till närmsta chef eller kvalitets- och verksamhetschef. Dessa personer kan vara behjälpliga med att hantera och besvara eventuella klagomål eller frågor relaterade till behandlingen av personuppgifter.

bottom of page